1er Duatló Parc Natural L’Albufera

cartel duatlón silla

En aquest espai us anirem informant de tots els aspectes de la prova.

Data i hora: Diumenge, 31 de Març, a les 09:30h.
Lloc: Silla
Distància: 5-20-2,5 Km

Web per a realitzar inscripció:
https://www.triatlocv.org

Reglamentació de la prova

I DUATLÓ CIUTAT DE SILLA. PARC NATURAL L’ALBUFERA

Silla (Valencia), 31de març de 2019

1. El participant té l’obligació de conèixer i respectar les regles de la competició, així com les normes de circulació i les instruccions dels responsables de cada prova, ordres dels agents de l’autoritat, voluntaris i jutges esportius.

2. El participant es responsable del seu propi equip i haurà d’utilitzar, sense modificar, tots els dorsals i elements d’identificació proporcionats per l’rganització. La sanció per no complir esta regla es la desqualificació.

3. El dorsal per al tronc i/o cintura haurà de ser completament visible des de darrere al segment ciclista i des de davant al segment de cursa a peu. Els dorsals han de coclocar-se de forma que siguen completament visibles al llarg de tota la prova. La sanció per la infracció d’aquest apartat serà l’advertència i, si no es rectifica, la desqualificació.

4. El participant que abandona la competició vindrà obligat a llevar-se el dorsal i comunicar els jutges de la prova el seu abandonament. La infracció d’aquesta norma es castigarà comforme el reglament de disciplina esportiva, sense perjudici d’altres responsabilitats en les que puga haver incurrit.

5. En tot moment, el participant està obligat a respectar el medi ambient de la zona on té lloc la prova i competició, no abandonant ni tirant objectes, ni actuant de forma agresiva contra l’entorn. La sanció per violar esta norma es la advertència i desqualificació en cas de persistir la conducta.

6. Els participants no poden rebre cap tipus d’ajuda externa ni entre els participants mateix, al marge de l’establida i a les zones determinades per l’organització. L’incompliment d’aquesta norma serà sancionada amb la desqualificació del participant que haja rebut l’ajuda i aquell participant que l’ajude, també será desqualificat.

7. El temps total de cada participant es el que se conta des del moment de l’eixida fins que es supere totalment la línea de meta, al finalitzar el darrer segment de la prova.

El temps parcial del segon segment inclou les dues transicions, es a dir, des de el final del primer segment fins l’inicio del tercer.

8. Les sancions a aplicar son las sigüents:

(i) Advertència verbal: alerta a un deportista d’una possible violació del reglament de la prova.

(ii) Para i segueix: per tal de corregir infracció menor.

(iii) Penalització de temps: apropiada per infraccions lleus i son d’Aplicació les Àrees de penalització o en l’Àrea de transició.

(iv) Desqualificació: sanció per a les faltes greus, que afecten a la seguretat, desobediència reiterada a jutges, voluntaris i agents de l’autoritatla, aquelles que també afecten la igualtat del resultat i/o, puguen ser corregides.

ÀREA DE TRANSICIÓ

1. Tots els participants hauran de passar el control de material abans de la competició i identificar-se adequadament amb la llicència federativa amb fotografía i/o DNI (no s’admetrà altre tipus de documentació). Per a l’eixida hauran d’aportar també DNI i/o llcència federativa i dorsal de la prova, en cas contrari no es podrá traure cap bicicleta de l’àrea de box.

2. Cada participant podrà usar exclusivament l’espai marcat amb el seu número de dorsal, així com els corredors d’accés i eixida del mateix.

3. Està prohibit circular amb bicicleta per les àrees de transició pujat i pedalant.

4. La sanció por infringir qualsevol de les normes d’aquest apartat es primer advertència, segona penalitzatció i, si s’ha ficat en perill o risc algún participant o públic fent cas omís a les autoritats encarregades de la seguretat, la desqualificació.

CICLISME

1. El manillar haurà de ser de curva tradicional en bicicletes de carretera. L’ús d’acoples està permès, no així el de les bicicletes de contraretoge (vulgarment conegudes com “cabres”).

2. Les bicicletes amb ajuda externa (motor de qualsevol natura) están prohibides i no es permetrà la participació de cap atleta amb aquestes ajudes externes, donat i que es tracta d’un prova on es premia el rendiment físic.

3. L’ús de casc rígid de protección correctament passat, es obligatori des d’abans de recollir la bicileta fins després de deixar-la en la zona de transició. El segment de ciclisme i recorreguts per l’àrea de transició en possessió de la bicicleta ha de fer-se també amb el casc correctament ficat. La sanció per violar esta norma es la desqualificació, llevat en els recorreguts per l’àrea de transició on hi haurà prèviament una primerenca advertència i, de no rectificar, desqualificació.

4. No está permés aprofitar l’estela d’un participant de diferent sexe i equip. Ni un corredor amb volta perduda podrà seguir la d’altre que el doble.

5. S’estableix un temps de tall de la primera cursa a peu més el ciclisme de 2h. Tot participant que arribe a la T2 després d’aquest temps serà retirat de la carrera, el que li será degudament comunicat.

6. Es responsabilitat del duatleta coneixer el número de voltes que ha de fer al circuït de ciclismo (3) així com contar-les. Igualment ha de conexier els accesos a l’àrea de transició.

NORMES PARTICULARS DE LA PROVA

DISTÀNCIES:

• 5 KM CARRERA A PEU (2 VOLTA)
• 20 KM CICLISME (3 VOLTES)
• 2’5 KM CARRERA A PEU (1 VOLTA)

REGLAMENT PARTICULAR DE LA PROVA

1.Esta NO es una prova adaptada per a PARATRIATLETES/adaptada per a paratriatló.

2. El número màxim de participants estarà limitat a 150 participants adults.

3. La responsabilitat per al control tècnic de la prova estarà a càrrec de l’entitat designada pel C.T. TRIAMICS SILLA (empresa DORSAL 1).

4. L’organitzador de la prova es el Club de Triatló Triamics de Silla, conjutament amb l’Excm. AJUNTAMENT DE SILLA.

5. No està permés aprofitar l’estela d’un participant de diferent sexe i equip. Ni un corredor amb volta perduda podrà seguir la d’altre que el doble. En altres casos, es podrá anar a roda.

6. Els participants hauran de dur els dorsals facilitats per l’organització sense cap tipus de manipulació i de mode visible, seguint les instruccions dels jutges i personal voluntari i tècnic.

7. Es obligatori l’ús del casc rígid mentres s’estiga en contacte amb la bici, inclús per accedir al box.

8. En l’entrada l’àrea de transició es tindrà que presentar el DNI o llicència federativa amb foto per al control del material.

9.Els participants es comprometen a respectar les normes de la competició, complir el reglament de la federació española de Triatlón, conèixer el circuít i cuidar el medi ambient.
No podrán tirar papers ni brutícia a la via pública (paquets de gels, barrites, etc.) Se’ls cridarà l’atenció a la primera vegada que ocòrrega i podrán ser penalitzats.

10. L’organitzador, adverteix els participants dels riscos derivats de la seua participació, els quals es comprometen a seguir la proposta de mesures de seguretat informades per l’organitzador, segons el que indica en l’apartat específic del reglament d’aquesta competició, d’acord amb els apartats següents:

10.1 El participant haurà de revisar els recorreguts, per tal de tenir en consideració les mesures pròpies de seguretat que haurà de tenir en el dessenrrotllament de la prova (velocitat recomanada, desnivells, curves, etc.).

10.2 L’organitzador disposarà allò necessari per indicar les zones on es requerisquen les mesures de segurerat, si bé en la reunió informativa anterior (en cas de realitzar-se), bé amb pasquí informatiu, bé publicant-ho a la web del club i tauló oficial de la prova.

CATEGORIES

Categories tant masculines com femenines:

JUNIORS SUB-23 (nascuts 96-99)
VETERANS I (nascuts 70-79)
VETERANS II (nascuts 60-69)
VETERANS III (nascuts 59 I anteriors)
LLOC DE CELEBRACIÓ

1. EIXIDA. Des de passeig Albereda (Parc Municipal de l’estació).

2. META. Parc Municipal de Silla.

3. Avituallaments: rodalies de box
4. Servei de guardarroba.

INSCRIPCIONS A LA PROVA I XIPS DE CONTROL

1.Es realitzara a la plataforma contratada pel club, realizant-se on-line totes (DORSAL 1).

2. El termini límit será fins el dia 24/03/2019, eixe dia inclòs, per rigurós ordre d’inscripció.

3. Preu de la prova local:

1.Abans del 1 de març de 2019: 12€

2.Després de l’1 de març de 2019: 15€

4. NO ESTÀ PERMESA la INSCRIPCIÓ EL MATEIX DIA DE LA PROVA.

5. Les inscripcions es realitzaran per la plataforma que fique a disposició el Club.

6. NO SERÀ TORNAT L’IMPORT DE LA INSCRIPCIÓI BAIX CAP CONCEPTE.

7. La llista d’inscrits es farà pública a la web del club C.T. TRIAMICS SILLA i parrilla d’inscripció, així com tauló el dia de la prova.

8. La recollida de dorsals es podrà realitzar el día de la prova, al mateix lloc d’eixida, lloc on es lliurarà obsequi i dorsals des de les 7,30h fins les 8,40h. El xip que es lliure será tornat només atravesar la línea de meta.

TROFEUS

Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria absoluta i local masculina i femenina:

ABSOLUTS

MILLORS ATLETES MASCULINS I FEMENINS

SEGONS MILLORS ATLETES MASCULINS I FEMENINS

TERCERS MILLORS ATLETES MASCULINS I FEMENINS

LOCALS

MILLORS ATLETES LOCALS MASCULINS I FEMENINS

SEGONS MILLORS ATLETES LOCALS MASCULINS I FEMENINS

TERCERS MILLORS ATLETES LOCALS MASCULINS I FEMENINS

HORARIS
De 7,30h. a 8,45h. Recollida de dorsals i entrada a boxes.

9,30h. Eixida de la prova. Descripció per segments (temps aproximats i de tall):

1er. Segment. Cursa a peu 5 km (màx. 50’)

-Eixida masculina 9,30 h (9,45h tancament)

-Eixida femenina 9,50 h (10,05h tancament)

2º Segment. Ciclisme 20 km. T1 (máx. 60’).

Primer pas T1 aprox. 10h

3er.Segment. Cursa a peu 2,5 km. T2 (màx. 15’).

Segon pas T2 aprox. 11h

11,30h Finalització de la prova esportiva.

12,00h Lliurament de trofeus (Parc de l’Estació, passeig Albereda).

RECLAMACIONS I APEL·LACIONS

1. a) Els atletes o tècnics dels clubs acreditats, podran fer reclamacions i/o aplel·lacions d’acord amb el següent detall:

A’.Reclamaciones contra la llista d’eixida. Abans d ela reunió tèncica i, en cas de no fer-se, fins un hora abans de l’eixida.

A”. Reclamacions contra la llista provissional de resultats, actitut d’altre esportista i irregularitats en l’organització de la competició: màxim 15’ després dels dos fets següents:

1. La publicació de la llista provissional de resultats en el tauló d’anuncis.

2. L’entrada en meta de l’atleta implicat.

3. Apelacions contra sancions aplicades pel Jutge o àrbit, o per decisions preses per ell, amb l’excepció de les eliminacions que no serán apel·lables, màxim 15’ després dels dos fets següents:

1. La publicació de la llista provissional de resultats en el tauló d’anuncis.

2. L’entrada en meta de l’atleta implicat.

3. Les reclamaciones hauràn de fer-se per escrit, identificant-se degudament i sotasignant l’escrit que haurà de ser lliurat el Jutge o àrbit d ela prova, qui a la vista de las al·legacions presentades, prendrà les decissions que estime, amb plena sobirania i independència.

4. Les apel·lacion/saciones hauràn de fer-se per escrit, identificant-se degudament i sotasignant l’escrit que haurà de ser lliurat el Jutge o àrbit d ela prova, qui a la vista de las al·legacions presentades, prendrà les decissions que estime, amb plena sobirania i independencia. Haurà de lliurar-se també una fiança de 50,00€, i será revissada pel mateix Jutge/Arbit. Si ratifica la decisió será sotmesa a la técnica del club (amb reunió amb la Junta Directiva) organitzador i aquesta decissió, independent i sobirana, será inapel·lable. Sols es tornarà la fiança en el cas de donar la raó al apel·lant.

La decissió será comunicada l’apel·lant i feta pública al tauló d’aunincia de la prova, alcançant d’aquesta forma firmesa.